Click4Assistance UK Live Chat Software
Gwasanaeth Maethu Cwm Taf - Maethu ar gyfer eich Awdurdod Lleol

Eich swyddogaeth chi

A chithau'n rhiant maeth, byddwch yn tynnu ar eich sgiliau personol, eich gwybodaeth a'ch profiad bywyd, a byddwn ni'n darparu cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant penodol i chi er mwyn darparu gofal i'r plentyn neu'r plant yn eich cartref.

 

Foster-carer-getting-a-card

 

Mae bod yn rhiant maeth yn gofyn am ystod o sgiliau a phrofiadau. Yn debyg i riant, bydd raid i chi fod yn ofalwr, athro, seicolegydd, hyfforddwr chwaraeon, cogydd, gweithiwr cymdeithasol, cwnsler, cynghorydd iechyd, mentor, eiriolwr ac ysbrydoliaeth i gyd yn un, bob dydd!

Wrth gwrs, fyddwch chi ddim ar eich pen eich hun. Bydd ein carfan o weithwyr cymdeithasol yn eich cefnogi bob cam o'r ffordd. Yn ogystal â hyn, byddwch chi'n derbyn hyfforddiant cyn i chi gael eich cymeradwyo ac yn ystod eich cyfnod maethu.

"Mae cymaint o wybodaeth a chyngor ar gael i'ch helpu chi i ddod i gasgliad a sicrhau eich bod chi'n gwneud y penderfyniad iawn i chi a'ch teulu. Does dim i'w golli o gymryd y cam cyntaf yna a chael rhagor o wybodaeth." 

Mae llawer o'r plant sydd yn ein gofal wedi cael profiadau negyddol ac wedi dioddef poen yn eu bywydau, ac mae hynny'n effeithio ar sut maen nhw'n ymateb i'r bobl sy'n ceisio'u helpu. A chithau’n rhiant maeth, byddwch chi'n ymateb gydag amynedd a bod yn gadarnhaol a chefnogol er mwyn helpu'r plentyn i ffurfio perthnasau y maen nhw'n gallu ymddiried ynddyn nhw.

A chithau’n rhiant maeth i'r plentyn, fydd dim 'cyfrifoldeb rhiant' gyda chi, ond byddwch chi â chyfrifoldeb wedi'i ddirprwyo i ofalu am y plentyn o ddydd i ddydd.

Mae modd i hyn gynnwys:

  • Prynu dillad a phethau angenrheidiol eraill ar gyfer y plentyn (byddwch chi'n derbyn lwfans i helpu i dalu'r costau yma)
  • Mynd i apwyntiadau meddygol gyda'r plentyn
  • Cynorthwyo ag addysg y plentyn, gan gynnwys mynd â nhw i'r ysgol a'u helpu â'u gwaith cartref
  • Helpu i hwyluso cyswllt gyda'r teulu biolegol
  • Mynd i gyfarfodydd rheolaidd ynghylch lles y plentyn
  • Cadw cofnodion o gynnydd y plentyn
  • Ysgrifennu neu gyfrannu at adroddiadau i'r llys (os yw'n briodol)
  • Cadw mewn cysylltiad â gweithiwr cymdeithasol y plentyn a rhoi gwybod am unrhyw beth sy'n effeithio ar y plentyn 
  • Mynychu hyfforddiant 

Cysylltu â ni

Mae'n debyg bod gyda chi gwestiynau, fel sawl un arall...

Ffonio ni

Gall ein Carfan siarad â chi dros y ffôn...

01443 425007

Ar agor: dydd Llun i ddydd Gwener: 8am - 8pm

E-bost

Cysylltwch â ni drwy lenwi ein Ffurflen Ymholiad Ar-lein