Click4Assistance UK Live Chat Software
Skip to main content
Gwasanaeth Maethu Cwm Taf - Maethu ar gyfer eich Awdurdod Lleol

Fy mhrofiad o dderbyn gofal maeth

Emilys foster care story

Dyma ystyr maethu i un fenyw ifanc. Mae ei phrofiad o ofal maeth a'r effaith ddwys a gafodd ei rhieni maeth ar ei bywyd yn dweud wrthym bopeth sydd angen i ni ei ddweud wrth unrhyw un sy'n ystyried dod yn rhiant maeth

Dyma stori maethu Emily. Diolch am rannu dy stori gyda ni. 

Rydw i'n cofio'r diwrnod cyntaf o dderbyn gofal maeth yn glir. Roedd pen-blwydd fy chwaer yn 8 oed yr un diwrnod. Roeddwn i'n 6 oed yn yr ysbyty gyda fy mam pan ddaeth y gwasanaethau cymdeithasol i'm gweld. Rydw i'n eu cofio nhw'n fy nghymryd i o'r ysbyty ac roedd fy mam yn crïo ar ochr arall y drysau gwydr. Fe aethon nhw â fi i'r car ac rydw i'n cofio teimlo'n ofidus ac yn ofnus iawn, heb wybod beth oedd yn digwydd. Fe wnaethon nhw ddweud wrtha i ein bod ni'n mynd i gasglu fy chwaer o'r ysgol a'n bod ni'n mynd i aros yn rhywle arall am ychydig ddiwrnodau. Ar ôl casglu fy chwaer o'r ysgol, aethon ni i dŷ'r rhieni maeth.

Pan gyrhaeddon ni yno, aethon ni allan o'r car er mwyn cwrdd â'r rhieni maeth. Aeth fy chwaer i chwarae yn yr ardd â llu o anifeiliaid ond sefais i'n stond, yn wyliadwrus o'r amgylchedd newydd o fy ngwmpas.  Ar ôl ychydig, a minnau'n teimlo ychydig yn fwy cyfforddus, mentrais i'r ardd i fwytho'r cŵn a oedd yno. Yn y pendraw, fe aethon ni i mewn i'r tŷ ac eisteddodd y gweithwyr cymdeithasol gyda'r rhieni maeth, cyn ffarwelio a'n gadael ni yno.

Roedd y lle'n teimlo'n rhyfedd ac yn anghyfarwydd i ddechrau ond ar ôl rhai diwrnodau, dechreuais i ddod i'r arfer â'r tŷ. Roedd y rhieni maeth yn hyfryd i ddechrau. Bydden nhw'n mynd â ni ar wyliau gyda nhw yn aml. Bydden ni'n aros yn y garafán roedden nhw'n berchen arni a chael y cyfle i gwrdd ag aelodau eu teuluoedd a'u ffrindiau. Yn achlysurol byddwn i'n mynd i aros gyda rhieni maeth eraill am gyfnod 'seibiant'. Yr amser hiraf i fi dreulio â theulu arall oedd tua pythefnos.

Un rhiant maeth rydw i'n ei gofio'n glir o'r cyfnod yma oedd Sally. Es i ar gyfnod seibiant gyda Sally am wythnos ond cyn i mi aros yno, es i draw i gwrdd â hi yn ei thŷ un prynhawn ar ôl yr ysgol gyda fy ngweithiwr cymdeithasol.  Arhosais i gyda Sally, ei gŵr ar y pryd a'i phlentyn maeth arall am wythnos ac rydw i'n cofio meddwl pa mor hyfryd oedd hi a sut y byddwn i wedi hoffi byw gyda hi. Byddai hi'n mynd â fi ymhobman gyda hi a chefais y cyfle i fynd i siopa a chael coffi gyda'i ffrindiau a'i theulu. Roeddwn i'n teimlo fy mod i'n rhan o deulu go iawn, o'r diwedd.  Pan adewais dŷ Sally, rhoddodd anrheg pen-blwydd i fi (ar gyfer fy mhen-blwydd yr wythnos ganlynol) ac roeddwn i'n teimlo'n drist gan feddwl na fyddwn byth yn ei gweld eto.

Erbyn hyn roeddwn i'n 14 oed ac roeddwn i wedi dechrau gweld fy mam fiolegol yn eithaf rheolaidd trwy ddal tacsi i'w thŷ ar y penwythnos. Doeddwn i ddim i fod i wneud hyn mewn gwirionedd. Roedd fy chwaer wedi symud i aros gyda rhieni maeth newydd, felly roeddwn i'n teimlo'n unig, heb unrhyw un i siarad ag ef.  Roedd fy mherthynas â'm rhieni maeth wedi gwaethygu erbyn hyn a doeddwn i ddim yn hapus o gwbl.

Un bore, deffrais i yn nhŷ fy rhieni maeth a dywedon nhw wrtha i ein bod ni'n mynd allan, ond doedden nhw ddim yn fodlon dweud i ble. Fe wnes i wisgo a llenwi fy mhocedi â'r eiddo mwyaf gwerthfawr i fi cyn cyrraedd y car heb ofyn unrhyw gwestiynau.

Fe gyrhaeddon ni swyddfa fy ngweithiwr cymdeithasol ac aethon ni i gyd i mewn iddo heb ddweud gair. Siaradodd fy rhieni maeth â'm gweithiwr cymdeithasol a oedd yn yr ystafell drws nesaf, cyn gadael. Roedd fy ngweithiwr cymdeithasol yn hyfryd. Eglurodd beth oedd yn digwydd a bod angen iddi ddod o hyd i leoliad dros dro i mi nes bod un hir dymor ar gael.

Wrth lwc, es i'n ôl i fyw gyda Sally. Roeddwn i wrth fy modd, ond roeddwn i'n gwybod mai lleoliad dros dro yn unig oedd hwn. Dim ond y dillad roeddwn i'n eu gwisgo a'r eitemau pwysig roeddwn i wedi llwyddo i'w rhoi yn fy mhoced oedd gyda fi ar y pryd. Felly aeth Sally â mi i siopa i brynu dillad ac eiddo newydd. Doedd fawr o bethau gyda fi. Ychydig ddiwrnodau yn ddiweddarach, cafodd fy eiddo personol ei gasglu o'r hen dŷ. Cafodd popeth roeddwn i'n berchen arno ei daflu i mewn i fagiau du, felly rhoddodd Sally help llaw i fi i ddidoli a phenderfynu ar yr hyn roeddwn i am ei gadw. Aethon ni drwy bopeth gyda'n gilydd.

Ar ôl ychydig wythnosau, gofynnodd fy ngweithiwr cymdeithasol i Sally a fyddai modd i fi aros gyda hi a'i theulu yn yr hir dymor. Cytunodd hi ac roeddwn i ar ben fy nigon. Roeddwn i'n hapus iawn yng nghwmni Sally.

Digwyddodd llawer o bethau dros y blynyddoedd roeddwn i'n byw gyda Sally ac fe wnaeth hi fy nghynnwys ym mhob penderfyniad ac rydw i mor ddiolchgar iddi am wneud i mi deimlo'n rhan o'r teulu. Rhoddodd gefnogaeth i fi wrth wneud cais i fynd i'r coleg ac yna am swydd gyda Chyngor RhCT. Roeddwn i'n llwyddiannus, diolch iddi hi.

Rydw i'n 25 oed erbyn hyn ac mae Sally a'i phartner, Phil, wedi fy helpu i wneud y gorau o fy mywyd. Byddan nhw'n deulu i fi am byth. Roedden nhw'n gefn i mi pan fu farw fy mam fiolegol. Fe wnaethon nhw helpu fy nghariad a minnau i symud i mewn i'n cartref cyntaf ac yn ystod fy meichiogrwydd hefyd. Mae fy merch fach yn 2 oed erbyn hyn ac yn eu hadnabod fel 'Nanny' a 'Granddad'. Fydd hyn byth yn newid. 

Yn dilyn fy mhrofiad â'm rhieni maeth blaenorol, roeddwn i'n teimlo'n hynod ffodus o gael mynd i aros gyda Sally ar y diwrnod hwnnw ac rydw i mor ddiolchgar iddi am gytuno i gynnig cartref i fi. Rhaid diolch i Phil hefyd – er nad oedd e yno y tro cyntaf i mi gwrdd â Sally, mae'n teimlo ei fod wedi bod yn gefn i fi o'r dechrau.

Allwn i ddim dychmygu fy mywyd heb yr un ohonyn nhw nag aelodau cariadus eu teuluoedd. Fe wnaeth pob un ohonyn nhw fy nghroesawu i. Bydda i bob tro'n mynd atyn nhw os bydd angen help arna i neu os bydda i eisiau trafod rhywbeth. Er fy mod i wedi bod trwy rai cyfnodau anodd iawn, mae Sally a Phil wedi helpu i drawsnewid fy mywyd er gwell ac maen nhw wedi dangos i mi sut y gall Rhieni Maeth helpu i wella bywydau pobl. Hebddyn nhw, pwy a ŵyr sut fywyd y byddwn i wedi ei gael.

Wedi ei bostio ar Thursday 20th May 2021