Click4Assistance UK Live Chat Software
Skip to main content
Gwasanaeth Maethu Cwm Taf - Maethu ar gyfer eich Awdurdod Lleol

Mae rhiant maeth newydd, Leanne, yn rhoi gwybod i ni sut brofiad oedd dod yn rhiant maeth yn ystod pandemig

Leanne Merthyr Case Study

Penderfynodd Leanne ei bod hi am ddod yn rhiant maeth yn ddiweddar gan iddi benderfynu cymryd saib o'i gyrfa flaenorol i gefnogi ei merch sydd ag anghenion dysgu ychwanegol drwy'r ysgol uwchradd. Cafodd Leanne ei chymeradwyo'n rhiant maeth a chafodd plentyn ei leoli gyda hi yn ystod y pandemig. Roedden ni am ofyn iddi am y profiadau hyd yn hyn.

C1. Faint o blant ydych chi wedi gofalu amdanyn nhw ers dechrau'ch taith faethu?

Rydw i newydd ddechrau fy nhaith faethu felly dim ond 1 plentyn rydw i wedi gofalu amdano hyd yn hyn. Mae hi gyda ni o hyd. Daeth hi aton ni yn 16 mis oed, mae hi bron yn 2 oed nawr. 

C2.  Beth oedd/yw’r rhannau gorau a gwaethaf?

Yn fy marn i, y rhannau gorau yw ei gwylio hi'n tyfu ac yn magu hyder a gallu, a hynny wrth weld ei chymeriad yn datblygu'n blentyn bach hapus!

Y rhan waethaf oedd y ffaith mai lleoliad argyfwng oedd ein plentyn maeth cyntaf, felly cawson ni wybod amdani amser te brynhawn Gwener a chyrhaeddodd hi erbyn 9pm! Doeddwn i ddim yn barod felly roedd rhaid i fi ruthro i baratoi popeth. Cawson ni gymorth gan ein gweithiwr cymdeithasol cyswllt a diolch byth am archfarchnadoedd 24 awr! Fe wnaethon ni ymdopi ac, o safbwynt cadarnhaol, rydyn ni'n gwybod y bydd y tro nesaf yn haws gan i ni ymdopi â'r sefyllfa yma fel ein lleoliad cyntaf.

Rydw i hefyd yn meddwl ei bod yn bwysig teimlo'n rhan o dîm o amgylch y plentyn. Mae rhaid i fi gysylltu â fy ngweithiwr cymdeithasol cyswllt yn rheolaidd i sicrhau bod yr wybodaeth ddiweddaraf yn cael ei rhannu.

C3. Sut mae maethu wedi newid ers y pandemig?

Rydyn ni wedi mynd trwy'r broses yn ystod y pandemig felly dydyn ni ddim yn gwybod sut brofiad oedd maethu cyn Covid-19.  Y pethau sydd wedi bod yn anodd yw cyswllt ar-lein, a hynny oherwydd oedran ein plentyn maeth yn benodol. Mae wedi bod yn anodd ei chadw hi’n brysur. Wedi dweud hynny, mae cyswllt wyneb yn wyneb hefyd yn peri pryder oherwydd y risgiau o ledaenu'r feirws.

Roeddwn i wedi llwyddo i fynychu 2 gwrs hyfforddi wyneb yn wyneb cyn i'r ail gylch o gyfyngiadau symud gael eu rhoi ar waith. Mae'r holl hyfforddiant bellach yn cael ei gynnal ar-lein ar hyn o bryd. Mae hyn yn fwy heriol i fi o ran ymgysylltu ond rydw i'n deall bod rhaid ei gynnal trwy'r dull yma.

C4. Ydy'r cymorth gan eich Gweithiwr Cymdeithasol sy'n Goruchwylio wedi parhau’r un peth ers y pandemig?

Er gwaethaf y ffaith nad oes modd i fi gwrdd â fy ngweithiwr cyswllt wyneb yn wyneb, mae hi bob amser ar gael dros e-bost neu dros y ffôn. Mae hyn wedi tawelu fy meddwl.

Oes modd i chi wneud yr un peth â Leanne? Hoffech chi ddysgu sgiliau newydd a chael hyfforddiant i fod yn Rhiant Maeth a gwneud gwahaniaeth mawr i blant ein cymuned leol? Os felly, ffoniwch ni heddiw a bydd modd i ni ateb unrhyw gwestiynau sydd gyda chi.

Wedi ei bostio ar Friday 16th April 2021