Click4Assistance UK Live Chat Software
Skip to main content
Gwasanaeth Maethu Cwm Taf - Maethu ar gyfer eich Awdurdod Lleol

Ein blwyddyn gyntaf yn rhieni maeth

Cath and Tim pic

Penderfynodd Cath a Tim ddod yn rhieni maeth yn gynnar yn 2019. Maen nhw bellach wedi bod yn rhieni maeth cymeradwy am flwyddyn, felly fe ddalon ni i fyny gyda nhw i'w holi am eu profiadau hyd yn hyn ac am eu cynlluniau ar gyfer y dyfodol.

C1. Pam roedd maethu'n rhywbeth roeddech chi a'ch teulu eisiau ei wneud?

Roedden ni wedi ystyried dod yn rhieni maeth am beth amser.  Roedden ni'n teimlo y gallen ni wneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywyd plentyn.  Wrth rianta dau blentyn ein hunain roedden ni am gynnig y cyfle hwnnw i eraill. Roedden ni'n gwybod bod modd i ni ddarparu amgylchedd cynnes, diogel, cariadus a maethlon, sy'n rhywbeth y mae angen i bob plentyn ffynnu.

C2. Ydych chi'n cofio gwneud eich ymholiad cyntaf gyda ni? Pam gysylltoch chi â ni a pham ddod yn rhieni maeth i'ch Awdurdod Lleol?

Ar ôl sgwrsio â'n plant ein hunain a gwrando ar eu syniadau a'u teimladau, gwnaethon ni ein hymchwiliad cychwynnol dros y ffôn i Gyngor Rhondda Cynon Taf.  Roedden ni wedi ymchwilio i asiantaethau maethu eraill ond fe ddewison ni ein Hawdurdod Lleol gan eu bod yn ymatebol, yn gymwynasgar ac roedd y gefnogaeth yn rhagorol.  Siaradon ni hefyd â nifer o rieni maeth eraill oedd yn barod i fynegi eu barn a rhoi cyngor gwych i ni. 

C3. Dywedwch ychydig am eich profiad o'r broses asesu ar gyfer dod yn rhieni maeth? 

Pan ddechreuodd yr asesiad roedden ni'n teimlo ychydig yn bryderus ond pasiodd hyn yn fuan ar ôl i ni gyfarfod a dod i adnabod ein haseswr a oedd yno drwy gydol y broses.  Esboniodd bopeth a oedd yn digwydd a rhoddodd hi'r wybodaeth ddiweddaraf inni am hynt yr asesiad.  Roedd yn brofiad manwl a phersonol iawn ond roedden ni'n disgwyl hyn wrth gael cyfrifoldeb mor enfawr â gofalu am blentyn, ond yn enwedig y rhai sydd fwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas. 

Fe aethon ni ar gwrs sgiliau i faethu a oedd yn addysgiadol ac yn ddefnyddiol iawn.  Cawsom ni lawer o gyfle i ofyn cwestiynau a chwrdd â rhieni maeth eraill.  Roedden ni hefyd yn ffodus iawn i siarad ag oedolion ifainc a oedd wedi bod mewn gofal maeth. Roedd gwrando ar eu profiadau o dyfu i fyny mewn gofal maeth a beth roedd hyn yn ei olygu iddyn nhw yn wirioneddol ysbrydoledig ac yn rhoi dealltwriaeth wirioneddol i ni o sut roedd modd i ni helpu. 

Pennwyd dyddiad y panel ac roedd yn brofiad cyffrous ac roedden ni ychydig yn nerfus. Roedd pawb ar y panel yn gyfeillgar ac fe anghofion ni am ein nerfusrwydd yn syth.  Gofynnwyd sawl cwestiwn inni a chawsom gefnogaeth ein haseswr a ddaeth gyda ni ar y diwrnod. 

Nodyn - Cewch ddarllen rhagor am y camau i ddod yn ofalwr maeth yma 

C4. Pa mor hir ar ôl cael eich cymeradwyo gan y panel oedd hi cyn i chi ddechrau eich lleoliad cyntaf?

Ychydig wythnosau ar ôl i ni gael ein cymeradwyo i fod yn rhieni maeth fe groesawon ni ein plentyn cyntaf ac rydyn ni'n falch o ddweud ei fod gyda ni heddiw.  Mae'r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn llawn amseroedd hapus ac mae wedi cyfoethogi ein teulu ymhellach gyda llawer o gariad a chwerthin.  Er ein bod ni wedi wynebu rhai heriau, mae'r teimlad o allu helpu plentyn a'i weld yn gwneud cynnydd wedi gwneud y profiad yn un arbennig sydd wedi twymo ein calonnau.

C5. Ydych chi wedi gallu cael mynediad at gyfleoedd dysgu a datblygu sydd wedi eich helpu yn eich rôl fel rhieni maeth?

Mae RhCT wedi darparu llawer o hyfforddiant, ac mae pob un ohonon ni wedi ei gael yn ddiddorol ac yn werthfawr. Serch hynny, cawsom ni'r cyngor a'r gefnogaeth orau gan ein Rheolwr Materion Asesu Gofal. Mae hi wedi ein hysbrydoli ac wedi rhoi llawer o wybodaeth a chymorth inni na allem fod wedi'u cael gan gyrsiau hyfforddi yn unig.  Mae hi wedi mynd allan o'i ffordd i'n helpu ni ac rydyn ni'n ddiolchgar iawn iddi am lefel y gefnogaeth a roddwyd inni trwy gydol ein blwyddyn gyntaf yn rhieni maeth.  

C6. Pa effaith mae eich blwyddyn gyntaf o fod yn rhieni maeth wedi'i chael arnoch chi a'ch teulu?

Roedd integreiddio plentyn maeth i'n teulu yn broses heriol a llafurus. Cymerodd sawl mis i ni, ond rydyn ni mor falch bod ein plentyn maeth bach wedi cael ei dderbyn i'n teulu ac wedi ffurfio perthynas agos ac ymddiriedus gyda ni i gyd. 

Rydyn ni'n falch iawn o'n plant ein hunain. Trwy gydol y broses yma mae eu natur ofalgar a charedig wedi eu galluogi i rannu eu rhieni'n gadarnhaol â phlentyn arall.

C7. Beth fyddech chi'n ei ddweud wrth unrhyw un sy'n ystyried dod yn rhiant maeth heddiw? 

Rydyn ni'n sicr ein bod ni wedi gwneud y dewis iawn i ddod yn deulu maeth.  I ni mae hyn yn golygu rhoi cariad, amynedd ac anogaeth a thra byddwn ni byth yn gweld adlewyrchiad o'n llygaid ein hunain yn y plentyn yma rydym yn gweld rhywbeth sydd yr un mor bwerus a phwysig - aelod o'n teulu sy'n cael ei garu fel un o'n plant ein hunain. Bydd yn cael ei drin felly cyhyd â'i fod gyda ni ac yn cael pob cyfle y gallwn ni ei roi.

Os ydych chi'n teimlo y gallwch chi gynnig y lefel yma o ofal ac ymrwymiad i blentyn, yna ymholwch heddiw.

 

 

Wedi ei bostio ar Friday 11th September 2020