Click4Assistance UK Live Chat Software
Skip to main content
Gwasanaeth Maethu Cwm Taf - Maethu ar gyfer eich Awdurdod Lleol

Mae rhieni maeth uchel eu parch yn RhCT yn ymddeol ar ôl 45 mlynedd o ymroddiad

45 years service to fostercare - John and Joy Crosby-10

Eleni, mae dau o rieni maeth Rhondda Cynon Taf wedi penderfynu ymddeol ar ôl 45 mlynedd o wasanaeth ymroddgar.

Cafodd John a Joy Crosby eu cymeradwyo fel rhieni maeth ym mis Mai 1975. Cawson nhw eu cymell i faethu ar ôl clywed am gyfyng-gyngor babanod gefell ac roedden nhw eisiau cynnig cartref iddyn nhw.  Dyma oedd dechrau perthynas hir a diflino rhwng Gwasanaethau i Blant Rhondda Cynon Taf a John a Joy.

Yn ystod y 45 mlynedd hynny, croesawodd John a Joy 100 o fabanod i'w cartref. Gyda chefnogaeth eu merched eu hunain, teimlodd John a Joy falchder a boddhad mawr wrth faethu ac yn fuan, daeth yn ffordd o fyw i'r ddau ohonyn nhw.

I ddathlu eu hymddeoliad haeddiannol o'r gwasanaeth maethu, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf wedi plannu coeden ac wedi codi mainc er anrhydedd iddyn nhw ym Mharc Coffa Ynysangharad. Y gobaith yw y bydd y rhain yn etifeddiaeth barhaol i John a Joy, a does dim modd gorbwysleisio'r cyfraniad cadarnhaol maen nhw wedi'i roi i fywydau cynifer o bobl.  

Mae'r goeden yn symbol o'r 100 o fywydau y gwnaethon nhw eu meithrin a'u helpu i dyfu trwy gydol eu gyrfaoedd maethu ac mae'r fainc yn cynnwys cysegriad, a ysgrifennwyd gan eu merched Rebecca a Rachel sy'n darllen: “I John a Joy Crosby, na eisteddodd yn eu hunfan yn ystod eu 45 mlynedd o faethu ond a chafodd eu cymell i ofalu am 100 o fabanod yn Rhondda Cynon Taf.”

Cafodd y goeden a'r fainc eu dadorchuddio'r wythnos yma. Hoffai llawer o bobl o garfan Gwasanaethau i Blant Rhondda Cynon Taf ddiolch i John a Joy am eu cyfraniad sylweddol at faethu yn yr awdurdod lleol.

Meddai'r Cynghorydd Christina Leyshon, Aelod o'r Cabinet ar faterion Gwasanaethau i Blant: “Mae’n anodd amgyffred hir oes gyrfa John a Joy a’r cyfraniad eithriadol y maen nhw wedi’i wneud i faethu yn Rhondda Cynon Taf. Bydd colled fawr ar eu hôl gan bawb sydd wedi cael y pleser o weithio gyda nhw dros y blynyddoedd.”

Yn 2007, cafodd John a Joy eu cydnabod gan y Frenhines a dyfarnwyd MBE iddyn nhw am eu gwasanaethau i faethu.

Fe wnaeth Annabel Lloyd, Cyfarwyddwr Gwasanaethau i Blant Rhondda Cynon Taf, gyfleu ei gwerthfawrogiad i'r cwpl trwy ddweud: “Diolch John a Joy, mae eich gofal a'ch caredigrwydd yn ysbrydoliaeth i ni i gyd. Rydych chi'n deulu rhagorol. Gan ddymuno ymddeoliad hir a hapus haeddiannol i chi.”

A yw John a Joy wedi eich ysbrydoli i ystyried dod yn rhiant maeth?
Wedi ei bostio ar Tuesday 22nd December 2020