Click4Assistance UK Live Chat Software
Gwasanaeth Maethu Cwm Taf - Maethu ar gyfer eich Awdurdod Lleol

Straeon am Faethu

Mae angen pob math o bobl i faethu plant, felly peidiwch â chymryd yn ganiataol na fyddwch chi'n cael eich derbyn.

 

Foster-Carer-Activitiy

 

Elwyn ac Angela

Mae Elwyn ac Angela wedi bod yn maethu ers un mlynedd ar hugain, ac maen nhw wedi llwyddo i faethu sawl plentyn yn ystod y cyfnod yma.

Roedd eu profiad cyntaf yn ymwneud â darparu gofal seibiant i fachgen bach, ac fe wnaethon nhw fwynhau hynny'n fawr. Wedyn, roedd gofyn iddyn nhw faethu bachgen bach gydag anableddau. Unwaith iddyn nhw gwrdd ag ef, daeth e'n rhan o'r teulu.

Mae gan Elwyn ac Angela dri mab, dwy wyres a dau ŵyr. Mae eu meibion a'r teulu oll wedi bod yn gefnogol iawn bob amser. Maen nhw wedi cymysgu â'r holl blant y mae eu rhieni wedi'u maethu, ac wedi'u croesawu i'r teulu.

Maen nhw'n cynnig amgylchedd diogel, llawn cariad i blant sydd ddim yn gallu aros gyda'u teuluoedd. Mae'r holl blant sydd wedi byw gyda nhw wedi meithrin perthynas dda ag Angela, Elwyn a'r teulu, ac maen nhw'n cael eu cynnwys yn holl weithgareddau, dathliadau a gwyliau'r teulu.

Mae Angela ac Elwyn yn cyfaddef nad oedden nhw'n gwybod beth i'w ddisgwyl ar y dechrau, roedden nhw braidd yn bryderus. Serch hynny, rhoddon nhw gynnig arni a gwneud eu gorau glas. Erbyn hyn, maen nhw'n mwynhau'r profiad yn fawr ac yn teimlo ei fod yn werth chweil.

Mae'r adborth cadarnhaol gan y plant yn profi bod gwerth i'w holl waith. Mae'n wych eu gweld nhw'n tyfu ac yn ffynnu. Y wobr fwyaf yw pan fydd plentyn a oedd yn swil iawn ar y dechrau yn gwenu arnoch chi, neu'n rhoi cwtsh neu gusan i chi'n ddirybudd.

Maen nhw'n gwerthfawrogi'r cymorth maen nhw'n ei gael gan Weithwyr Cymdeithasol y plant, a'u Gweithwyr Cymdeithasol eu hunain yn y Garfan Faethu. Yn ogystal â hynny, mae Angela ac Elwyn wedi manteisio ar hyfforddiant a gaiff ei gynnig gan yr Awdurdod Lleol, sydd wedi gwella eu gwybodaeth a'u sgiliau ac wedi'u galluogi i gael gyrfa hir a lwyddiannus yn y byd maethu.

Matthew a Tracey Lockyear

Pan ymddeolodd Matthew Lockyer o'i swydd amser llawn yn ddatblygwr eiddo, aeth e a'i wraig, Tracy, ati i greu tŷ eu breuddwydion - un oedd yn llawn o blant maeth.

Roedd y pâr o'r Porth wastad wedi bod a'i fryd ar ddod yn rhieni maeth ac fe gymeron nhw'r cam cyntaf pan symudodd eu merch eu hunain (sydd erbyn hyn yn fam i ddau) allan o gartref y teulu.

Ac yntau yn y diwydiant eiddo, roedd Matthew yn ddigon lwcus i ddewis cartref newydd gyda maethu mewn golwg - un mawr gyda llawer o ystafelloedd gwely!

Mae Matthew a Tracy yn credu'n gryf y dylai brodyr a chwiorydd, sydd ddim yn gallu byw gyda'u teulu naturiol (heb unrhyw fai arnyn nhw eu hunain), gael eu cadw gyda'i gilydd lle mae hynny'n bosibl.

Felly, ar ôl cael eu cymeradwyo yn rhieni maeth ychydig dros flwyddyn yn ôl, croesawodd Tracy a Matthew eu plant cyntaf - grŵp o BEDWAR o frodyr a chwiorydd!

Aethon nhw ymlaen i ofalu am ddau frawd, sydd ers hynny wedi dychwelyd at eu teulu biolegol, ac ar hyn o bryd mae'r pâr yn gofalu am grŵp arall o bedwar o frodyr a chwiorydd.

Mae Tracy wedi parhau i weithio, felly Matthew yw'r prif riant erbyn hyn. Mae e wedi cyfnewid ei gynlluniau pensaer am Bob y Bildar, ac yn lle edrych ar dai, ef sy'n mynd â'r plant i'r ysgol - ac mae e'n mwynhau bob munud.

Meddai: "Fel arfer, unig rwydwaith cymorth brodyr a chwiorydd, sydd wedi cael bywyd teuluol anodd, yw'r cymorth maen nhw'n ei roi i'w gilydd. Pan fydd angen eu symud o'u teuluoedd, mae'n drallodus ac yn dorcalonnus, ac nid arnyn nhw mae'r bai o gwbl. Dyna pryd maen nhw angen ei gilydd fwyaf, felly mae'n bwysig, lle mae hynny'n bosibl, eu bod nhw'n aros gyda'i gilydd.

"Mae Tracy a minnau'n ffodus i fod  mewn sefyllfa lle y gallwn ni wneud i hyn ddigwydd. Mae'n rhoi cymaint o foddhad i allu rhoi bywyd teuluol cyffredin i'r bobl ifainc yma am gyhyd ag y bydd ei angen arnyn nhw.

"P'un a ydyn nhw'n cael eu maethu am gyfnod byr hyd nes ei bod hi'n bosibl iddyn nhw ddychwelyd i'w teulu biolegol, neu'n symud ymlaen i ofal tymor hwy neu'n cael eu mabwysiadu, mae modd i ni chwarae rhan hanfodol yn eu bywydau.

"Mae wedi cael ei ddweud ganwaith o'r blaen, ond y pethau arferol mae teulu yn ei wneud bob dydd (amser bwyd, gwneud gwaith cartref gyda'ch gilydd, mynd i'r gwely ar yr un amser bob nos) sy'n gwneud gwir wahaniaeth. Dydy arian, diwrnodau allan na llawer o nwyddau materol ddim yn bwysig -  yr amser a'r gofal yw'r pethau gwerthfawr.

"Mae cymaint o wybodaeth a chymorth ar gael gan y Garfan Gwasanaeth Maethu fydd yn eich helpu chi i benderfynu a fydd maethu yn iawn i chi a'ch teulu - does dim byd i'w golli o gael rhagor o wybodaeth."


 

Cysylltu â ni

Mae'n debyg bod gyda chi gwestiynau, fel sawl un arall...

Ffonio ni

Gall ein Carfan siarad â chi dros y ffôn...

01443 425007

Ar agor: dydd Llun i ddydd Gwener: 8am - 8pm

E-bost

Cysylltwch â ni drwy lenwi ein Ffurflen Ymholiad Ar-lein