Click4Assistance UK Live Chat Software
Gwasanaeth Maethu Cwm Taf - Maethu ar gyfer eich Awdurdod Lleol

Cwestiynau Cyffredin

Oes. Llenwch y ffurflen ymholiad a bydd ein carfan yn trafod hyn gyda chi.

Oes. Byddwn yn gweithio gyda chi er mwyn gwneud y broses yn un ddidrafferth a lleihau'r effaith arnoch chi a'r plentyn.

Mae bod yn rhiant maeth yn un o'r pethau mwyaf gwerth chweil mae modd i chi ei wneud. Byddwch chi'n helpu plentyn neu berson ifanc agored i niwed drwy eu cefnogi a meithrin eu hunan-barch.

Gall amrywiaeth o resymau olygu nad oes modd i blant aros yn eu cartref teuluol. Efallai bod gan y teulu broblem sydd wrthi'n cael ei datrys neu fod un o rieni'r plant yn sâl a does neb arall i ofalu amdanyn nhw.

Yn anffodus, mae'n debyg y bydd y plant a'r bobl ifainc yma wedi wyneb trawma, a bydd angen i chi ddangos dealltwriaeth ac amynedd er mwyn eu helpu nhw gyda hyn.

Mae angen i bob plentyn fod mewn amgylchedd diogel sy'n llawn gofal, caredigrwydd a sefydlogrwydd.

Yr awdurdod lleol sy'n gyfrifol am blant sy'n derbyn gofal maeth.

Mae gan rieni sy'n mabwysiadu bob hawl a chyfrifoldeb dros eu plentyn, a chaiff pob cyswllt cyfreithiol rhwng y plentyn a'i rieni genedigol ei dorri. Mae e'n dod yn aelod cyflawn o'i deulu newydd.

Mae modd dechrau ar y broses drwy wneud ymholiad ar y wefan yma. Does dim rhaid i chi ymrwymo wrth wneud hyn, ond bydd rhywun yn cysylltu â chi er mwyn ateb unrhyw gwestiynau.

Oes. Rydyn ni'n croesawu ceisiadau gan unigolion sy'n lesbiaidd, yn hoyw, yn ddeurywiol neu'n drawsrywiol.

Oes, rydyn ni'n croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir a chrefydd.

Mae'r rhan fwyaf o rieni maeth sy'n gweithio'n llawn amser yn gynhalwyr seibiant byr, sy'n gofalu am blentyn neu blant ar benwythnosau'n unig.

Pe hoffech chi gynnig gofal maeth tymor byr neu hirdymor, bydd angen i chi ystyried eich oriau gwaith a sut y byddwch chi'n mynd â'r plentyn i'r ysgol ac yn ei gasglu, yn ogystal â sut y byddwch chi'n gofalu amdano dros wyliau'r ysgol. Yn ogystal â hynny, bydd angen i chi allu dod i sesiynau hyfforddiant a chael amser i gwrdd â'ch gweithiwr cymdeithasol yn gyson.

Oes. Mae gan lawer o rieni maeth blant ei hunain eisoes. Maen nhw fel arfer yn teimlo eu bod nhw wedi magu'u plant yn dda ac yn awyddus i roi'r cyfle gorau mewn bywyd i blant eraill.

Bydd angen i chi ystyried sut y gallai maethu effeithio ar eich plant eich hun a chael sgwrs gyda nhw am y peth.

Mae canllawiau'r Awdurdod Lleol yn golygu nad oes modd i chi faethu plant sy'n iau na 5 oed os ydych chi'n ysmygu. Os yw'r plant yn hŷn na 5 oed, bydd angen i chi sicrhau bod neb yn ysmygu y tu mewn i'r tŷ.

Mae maethu'n gallu bod yn anodd os nad oes gyda chi gar. Os dydych chi ddim yn gyrru neu os nad oes gyda chi gar, bydd angen i chi ystyried sut y byddwch chi'n mynd â'r plant i'r ysgol ac yn eu casglu, neu'n mynd â nhw i unrhyw gyfarfodydd gyda'u rhieni genedigol.

Does dim ots sut dŷ rydych chi'n byw ynddo. Bydd angen sicrhau bod digon o le i'r plant chwarae yn y tŷ a bod lle iddyn nhw chwarae tu allan.

Does dim rhaid i chi fod â gardd er mwyn bod yn rhiant maeth.

Bydd angen lle ar y plant i wneud eu gwaith cartref a chadw eu dillad a'u heiddo.

Does dim angen i chi fod yn berchen ar eich cartref eich hun, ac mae modd i chi fod yn rhiant maeth os ydych chi'n rhentu.

Oes, mae hi'n bwysig bod y plant yn cael eu hystafell eu hunain. Os ydych chi'n bwriadu gwneud gwaith adeiladu yn eich tŷ neu symud er mwyn darparu ystafell sbâr, siaradwch â'n Swyddog Recriwtio.

Does dim angen unrhyw gymwysterau penodol arnoch chi i fod yn rhiant maeth. Bydd angen sicrhau bod gyda chi'r amser, y sgiliau a'r gallu i ofalu am blant a phobl ifainc.

Mae angen pobl frwdfrydig, ymrwymedig a gofalgar arnon ni i fod yn rhieni maeth.

Byddwn ni'n darparu hyfforddiant cynhwysfawr a chymorth rheolaidd. Bydd hyn yn cynnwys cwrs 'Sgiliau Maethu' yn rhan o'r broses asesu.

Byddwch chi'n meithrin sgiliau newydd ac yn cael cyfle i ennill rhagor o gymwysterau pe hoffech chi wneud hynny.

Mae modd i chi wneud cais os ydych chi'n 21 oed neu'n hŷn, ond does dim cyfyngiad oedran hŷn. Mae'n bwysig eich bod chi'n brofiadol a bod eich bywyd chi'n ddigon sefydlog i gefnogi plentyn. Yn ogystal â hynny, rhaid i chi fod yn ddigon iach a heini i dreulio amser gydag ef.

Bydd eich oedran yn ein helpu ni i ystyried pa grŵp oedran sydd orau i chi.

Mae hi'n bwysig eich bod chi'n gallu ymdopi ag unrhyw heriau corfforol ac emosiynol sy'n dod law yn llaw â maethu, felly bydd angen i chi gael gwiriad meddygol yn rhan o'ch asesiad. Mae hyn yn ofyniad cyfreithiol o dan y Rheoliadau Maethu.

Mae'n bosibl na fydd llawer o gyflyrau yn eich atal chi rhag bod yn rhiant maeth, ond mae hi'n bwysig sicrhau eich bod chi'n gymharol iach. Mae angen gwydnwch emosiynol er mwyn ymdopi â'r heriau sy'n ymwneud â maethu.

Nag oes. Rydyn ni'n croesawu ceisiadau gan bobl sy'n sengl, yn byw gyda'i gilydd, yn briod, wedi cael ysgariad neu wahanu, yn syth neu'n hoyw.

Os ydych chi'n unigolyn sengl, mae'n bwysig bod gyda chi rwydwaith o deulu a ffrindiau sy'n gallu bod yn gefn i chi.

Mae angen cymaint o sefydlogrwydd a phosibl ar bob plentyn sy'n derbyn gofal maeth, felly mae hi'n bwysig ystyried eich cynlluniau hirdymor.

Os ydych chi wedi bod mewn perthynas am gyfnod byr ac yn ystyried maethu fel cwpwl, rydyn ni'n argymell y dylech chi fod wedi byw gyda'ch gilydd am o leiaf 12-18 mis cyn dechrau ar y broses. Bydd maethu plentyn yn cael effaith ar eich bywyd gartref felly mae hi'n bwysig bod pethau wedi setlo cyn i chi ddechrau ar y broses asesu.

Dydy euogfarn droseddol ddim o reidrwydd yn golygu nad oes modd i chi faethu. Caiff gwiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ei gynnal ar eich cyfer chi ac unrhyw un sy'n byw gyda chi ac sy'n 16 oed neu'n hŷn.

Caiff pob cais ei ystyried ar ei sail ei hun, ond fyddwn ni ddim yn prosesu unrhyw gais lle mae gan unigolyn euogfarn am droseddau difrifol neu droseddau yn erbyn plant.

Rydyn ni'n anelu at gymeradwyo pobl fel rhieni maeth o fewn chwe mis yn dilyn eu hymholiad cychwynnol. Weithiau, mae angen rhagor o amser na hynny.

Yn dilyn yr ymholiad cychwynnol, byddwn ni'n trafod y broses yn fanylach gyda chi. Byddwn ni'n siarad â chi am eich amgylchiadau, yn cael rhagor o wybodaeth amdanoch chi a'ch teulu ac yn rhoi cyfle i chi gael rhagor o wybodaeth am faethu er mwyn gweld os mai dyma'r dewis gorau i chi.

Unwaith i chi benderfynu mai maethu yw'r dewis gorau i chi, byddwch chi'n mynd ar gwrs hyfforddiant gyda darpar rieni maeth eraill er mwyn cael rhagor o wybodaeth am sut y gallwch chi helpu plentyn a'r newidiadau posibl sydd angen i chi eu gwneud er mwyn bod yn rhiant maeth.

Byddwn ni'n cynnal gwiriadau statudol, gan gynnwys gwiriad meddygol a gwiriad manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Bydd prif ran eich asesiad yn ymwneud â thrafod eich hanes, eich profiadau a'ch disgwyliadau.

Ar y dechrau, efallai y byddwch chi'n teimlo ei bod hi'n broses ymwthiol, a hynny am ei bod hi'n fanwl iawn. Mae hyn am fod gyda ni gyfrifoldeb i sicrhau bod modd i chi roi'r gofal gorau posibl i blentyn neu berson ifanc, a'ch bod chi'n hollol barod i wneud hynny. Rhaid i ni sicrhau eich bod chi'n addas i ofalu am blentyn rhywun arall.

Byddwch chi'n cael cymorth ar bob cam o'r broses.

Ar ddiwedd yr asesiad, bydd panel yn penderfynu p'un a oes modd cymeradwyo eich cais i fod yn rhiant maeth ai peidio.

Unwaith i chi ddechrau maethu, byddwch chi'n cael cymorth a hyfforddiant parhaus, yn ogystal â chymorth ariannol. Bydd gyda chi eich gweithiwr cymdeithasol eich hun, a fydd yn egluro chi pa gymorth sydd ar gael drwy'r awdurdod lleol.

Caiff rhieni maeth ffi wythnosol hael, yn ogystal â lwfans ar gyfer y plentyn.

Fel arfer, rydyn ni'n ceisio cadw'r plentyn yn yr un ysgol er mwyn tarfu cyn lleied â phosibl ar ei fywyd a'i addysg. Fel rhiant maeth, chi fydd yn gyfrifol am fynd â'r plentyn i'r ysgol a'i gasglu ar ddiwedd y dydd.

Os ydych chi'n gofalu am blentyn yn hirdymor, efallai y caiff y plentyn ei symud i ysgol leol. Byddai angen i bawb gytuno ar hyn a byddai'n rhaid iddo fod er lles y plentyn.

Cysylltu â ni

Mae'n debyg bod gyda chi gwestiynau, fel sawl un arall...

Ffonio ni

Gall ein Carfan siarad â chi dros y ffôn...

01443 425007

Ar agor: dydd Llun i ddydd Gwener: 8am - 8pm

E-bost

Cysylltwch â ni drwy lenwi ein Ffurflen Ymholiad Ar-lein