Click4Assistance UK Live Chat Software
Skip to main content
Gwasanaeth Maethu Cwm Taf - Maethu ar gyfer eich Awdurdod Lleol

Beth mae rhiant maeth yn ei wneud?

Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol arnoch er mwyn maethu ar gyfer eich awdurdod lleol.

Byddwch yn cael eich cefnogi gan ein carfan o weithwyr proffesiynol ac yn cael eich annog i gymryd rhan mewn amrywiaeth eang o gyrsiau hyfforddi a fydd yn eich helpu i fod y rhiant maeth gorau y mae modd i chi fod.

 

Fostering-Family

Nid yw bod yn rhiant maeth yn hawdd. Byddwch yn wynebu heriau a bydd angen i chi fod yn ymrwymedig i weithio gyda'r plant neu'r bobl ifanc yn eich gofal fel bod modd iddyn nhw gyrraedd eu llawn botensial. Ni fydd dau ddiwrnod yr un fath, ond dyma rai pethau y bydd modd i chi wneud fel rhiant maeth cymeradwy ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol  Merthyr Tudful neu Rhondda Cynon Taf (RhCT).

Bydd modd i'n rhieni maeth:

  • Darparu cartref diogel a sefydlog i'n plant a'n pobl ifanc lle maen nhw'n ddiogel rhag niwed a chamdriniaeth.
  • Rhoi safon uchel o ofal i'r plant neu'r bobl ifanc y maen nhw'n gofalu amdanyn nhw. Yn hollbwysig, bydd hyn yn cynnwys cefnogi eu hiechyd, eu haddysg a'u diddordebau hamdden.
  • Bod yn barchus a bod ag agwedd gadarnhaol at faterion amrywiaeth a chydraddoldeb.
  • Helpu'r plentyn neu'r person ifanc dan eu gofal i gadw mewn cysylltiad â'u ffrindiau a'u teulu fel y bo'n briodol.
  • Gallu gwrando ar y plant neu'r bobl ifanc yn eu gofal a chyfathrebu mewn ffordd sy'n briodol i'w hoed a'u dealltwriaeth.
  • Sefydlu ffiniau gyda'r plentyn neu'r person ifanc dan eu gofal a rheoli ymddygiad heb ddefnyddio cosb gorfforol neu ymddygiad afresymol arall.
  • Gweithio ar y cyd gyda gweithiwr cymdeithasol, athrawon a gweithwyr proffesiynol eraill y plentyn neu'r person ifanc.

Cysylltu â ni

Mae'n debyg bod gyda chi gwestiynau, fel sawl un arall...

Ffonio ni

Gall ein Carfan siarad â chi dros y ffôn...

01443 425007

Ar agor: dydd Llun i ddydd Gwener: 8am - 8pm

E-bost

Cysylltwch â ni drwy lenwi ein Ffurflen Ymholiad Ar-lein