Click4Assistance UK Live Chat Software
Skip to main content
Gwasanaeth Maethu Cwm Taf - Maethu ar gyfer eich Awdurdod Lleol

Camau i ddod yn rhiant maeth

Cam 1 – Cysylltu ac ymweliad cychwynnol

Os ydych wedi bod yn meddwl am faethu ac yn byw ym Merthyr Tudful neu Rondda Cynon Taf (RhCT) yna cysylltwch â ni heddiw. Mae aelod o'n carfan recriwtio yn aros i gwrdd â chi. Bydd modd iddyn nhw egluro manteision maethu i'ch awdurdod lleol, esbonio'r broses asesu ac ateb unrhyw gwestiynau sy efallai gyda chi. Yna, bydd gennych amser i fyfyrio a meddwl am os ydych wir eisiau symud ymlaen gyda'r broses asesu maethu.

Pan fyddwch yn barod, bydd ein swyddog recriwtio yn cwrdd â chi yn eich cartref i gynnal ymweliad cychwynnol. Mae hwn yn gyfle i ni fynd trwy gyfres fwy manwl o gwestiynau gyda chi, er mwyn deall yn well pam rydych chi eisiau bod yn rhiant maeth, cael trafodaeth â'ch teulu a'ch rhwydwaith cymorth ehangach ac yn y pen draw penderfynu a fyddwch chi'n addas i symud ymlaen i'r cam nesaf.

Os na fyddwch yn llwyddiannus, byddwn yn rhoi adborth adeiladol i chi ac yn awgrymu gwaith ychwanegol mae modd i chi ei wneud, a allai eich helpu i symud ymlaen i'r cam nesaf yn y dyfodol.

Cam 2 - Asesiadau

Bydd nawr angen i chi lenwi ffurflen gais. Ar ôl i chi ei dychwelyd atom, bydd Gweithiwr Cymdeithasol penodedig yn cael ei glustnodi i chi a fydd yn cysylltu â chi a dechrau'r broses asesu. Efallai bydd hyn yn cymryd rhai misoedd i'w chwblhau.

Mae'r asesiad yn edrych yn fanylach arnoch chi, eich teulu a'ch rhwydwaith cymorth chi. Bydd eich Gweithiwr Cymdeithasol yn gweithio'n agos gyda chi, gan asesu eich sgiliau a'ch galluoedd yn llawn i sicrhau eich bod yn addas i fod yn rhiant maeth.

Unwaith y bydd yr asesiad wedi'i gwblhau, bydd eich gweithiwr cymdeithasol yn ysgrifennu adroddiad manwl a fydd yn cynnwys penderfyniad ar eich addasrwydd i fod yn rhiant maeth, nifer y plant y byddwch chi â'r modd i'w maethu ac argymhellion ar y math o blant y teimlwn a fyddai orau i chi.

Cam 3 - Sgiliau i faethu

Tra bod yr asesiad yn digwydd, bydd disgwyl i chi fynychu cwrs hyfforddi 'Sgiliau i Faethu'. Bydd hyn yn rhoi'r sgiliau sylfaenol i chi ddod yn rhiant maeth ac yn cael ei gyflwyno dros ddau ddiwrnod llawn (dau ddydd Sadwrn yn olynol fel arfer).

Bydd y cwrs yn cael ei redeg gan Weithwyr Cymdeithasol profiadol iawn ac yn cynnwys sesiynau gyda rhai o'n rhieni maeth presennol. Bydd gennych lawer mwy o werthfawrogiad o beth yw maethu, a byddwch yn deall ei heriau a'r gwobrau mae modd iddo'i gynnig. Byddwch hefyd yn cwrdd â phobl eraill sy'n ystyried bod yn rhieni maeth ac mae hyn yn gyfle i chi ddechrau adeiladu eich rhwydwaith cymorth ehangach.

Cam 4 – Y Panel Maethu

Bydd eich adroddiad asesiad i fod yn rhiant maeth yn cael ei gwblhau a'i gyflwyno gennych chi a'ch Gweithiwr Cymdeithasol i'n Panel Maethu.

Mae'r Panel Maethu yn cynnwys pobl uchel eu parch o ystod eang o feysydd cysylltiedig sy'n cynnig sgiliau penodol i helpu i asesu addasrwydd rhieni maeth posibl fel chi. Byddan nhw wedi darllen eich adroddiad asesu chi ac efallai y bydd ganddyn nhw gwestiynau ychwanegol i chi a'ch Gweithiwr Cymdeithasol.

Yna bydd y Panel yn gwneud argymhelliad a gaiff ei drosglwyddo i'n Pennaeth Gwasanaeth am benderfyniad terfynol ar eich addasrwydd i fod yn rhiant maeth. 

Cam 5 – Lleoliad

Llongyfarchiadau, rydych chi bellach yn rhiant maeth cymeradwy ar ran eich awdurdod lleol!

Byddwch nawr yn cwrdd â'ch Gweithiwr Cymdeithasol Goruchwyliol. Nhw fydd eich prif gefnogaeth a byddan nhw'n gweithio gyda chi i barhau â'ch hyfforddiant a'ch datblygiad ochr yn ochr â thrafod lleoliadau addas posibl, ac yn y pen draw yn ymddiried plant i chi y mae angen gofalu amdanyn nhw yn eich awdurdod lleol. 

Cysylltu â ni

Mae'n debyg bod gyda chi gwestiynau, fel sawl un arall...

Ffonio ni

Gall ein Carfan siarad â chi dros y ffôn...

01443 425007

Ar agor: dydd Llun i ddydd Gwener: 8am - 8pm

E-bost

Cysylltwch â ni drwy lenwi ein Ffurflen Ymholiad Ar-lein