Click4Assistance UK Live Chat Software
Skip to main content
Gwasanaeth Maethu Cwm Taf - Maethu ar gyfer eich Awdurdod Lleol

Ynglŷn â Maethu

Maethu yw gofalu am blentyn neu berson ifanc yn eich cartref gan nad oes modd iddyn nhw aros gyda'i deulu ei hun. Byddwch yn rhoi cartref diogel a sefydlog iddyn nhw a fydd yn gwneud gwahaniaeth enfawr i'w bywydau.

 

Family-Sample

 

Mae Cynghorau Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf yn gyfrifol am ddiogelwch yr holl blant a phobl ifanc sy'n byw ynddyn nhw.

Yn anffodus, weithiau mae angen symud plant a phobl ifanc o gartref eu teulu ac maen nhw'n dod o dan ofal eu hawdurdod lleol.

Bydd llawer wedi'u hesgeuluso mewn rhyw ffordd ac wedi profi cam-drin emosiynol, corfforol neu rywiol. Bydd amgylchiadau pob plentyn yn wahanol, ond bydd pob un ohonyn nhw wedi profi poen colli a gwahanu oddi wrth ei deulu biolegol.

Fel rhiant maeth cymeradwy i'ch awdurdod lleol, byddwch yn barod i roi cartref diogel, sefydlog a chefnogol i'r plant a'r bobl ifanc hyn.

Efallai bydd yr amser maen nhw'n ei dreulio gyda chi amrywio o ychydig ddyddiau i nifer o flynyddoedd, yn dibynnu ar eu hanghenion a'r math o faethu yr ydych am ei gynnig.

Mae modd i faethu fod yn heriol ac efallai y byddwch yn wynebu rhai sefyllfaoedd anodd, ond mae'n hynod o wobrwyol ac os byddwch yn maethu i Ferthyr Tudful neu Rondda Cynon Taf (RhCT), byddwch yn derbyn yr hyfforddiant a'r cymorth gorau ym mhob cam.

 

Cysylltu â ni

Mae'n debyg bod gyda chi gwestiynau, fel sawl un arall...

Ffonio ni

Gall ein Carfan siarad â chi dros y ffôn...

01443 425007

Ar agor: dydd Llun i ddydd Gwener: 8am - 8pm

E-bost

Cysylltwch â ni drwy lenwi ein Ffurflen Ymholiad Ar-lein