Click4Assistance UK Live Chat Software
Gwasanaeth Maethu Cwm Taf - Maethu ar gyfer eich Awdurdod Lleol

Ynglŷn â Maethu

Maethu yw darparu cartref ar gyfer plentyn neu berson ifanc does dim modd iddo fe neu hi fyw gyda'u rhieni biolegol, a hynny am amrywiaeth o resymau.

Lle y bo'n bosibl, rydyn ni'n mynd ati i geisio cadw'r teulu gyda'i gilydd. Rydyn ni'n gwybod mai dyma le mae plentyn neu berson ifanc yn ffynnu orau. Ond weithiau nid yw hyn yn bosibl, a dyna pam mae arnom angen gofalwyr maeth.

Family-Sample

 

Mae maethu gyda'ch awdurdod lleol yn darparu amgylchedd diogel, lleol a chefnogol i blant a phobl ifainc ffynnu.

Mae sawl ffordd o ddarparu gofal maeth. Byddwn ni'n gweithio gyda chi i'ch helpu i benderfynu pa ffordd yw'r un orau i chi a'ch teulu:

Tymor byr

Mae rhieni maeth tymor byr yn darparu cartref i blentyn am ychydig o nosweithiau, wythnosau, misoedd neu hyd yn oed flynyddoedd er mwyn ei helpu i'w baratoi ar gyfer lle mae'n mynd nesaf, boed hynny'n lleoliad maeth tymor hirach, cael ei fabwysiadu neu ddychwelyd at ei rieni neu aelodau'r teulu, pan fo'n briodol.

Tymor hir

Mae'n bosibl fydd dim modd i lawer o blant ddychwelyd i'w teuluoedd biolegol a byddan nhw'n dibynnu ar leoliad maeth tymor hir ble byddan nhw'n cael bod yn aelod gwerthfawr o deulu ac yn elwa ar y cyngor, y cymorth a'r arweiniad y maen nhw eu hangen. Byddwch chi'n ymrwymo i ddarparu cartref i'r plentyn hyd nes y bydd modd iddo fyw'n annibynnol.

Argyfwng

Pan fydd plant angen rhywle diogel i aros ar fyr rybudd am gyfnod byr sy'n para am un diwrnod hyd at uchafswm o 7 niwrnod. 

Gofal cefnogol

Dyma ffordd hanfodol o ddarparu cymorth i deuluoedd sy'n ei chael hi'n anodd ymdopi. Nod seibiannau byr, fel arfer dros un neu ddau benwythnos bob mis, yw helpu'r person ifanc a'r teulu rhag chwalu.

Cyswllt teulu

Mae'r lleoliad yma yr un fath â gofal cefnogol, ond mae'n darparu seibiant byr i blant a phobl ifainc hyd at 18 oed sydd ag anabledd dysgu a/neu gorfforol. Mae seibiannau byr hefyd yn rhoi cyfle i blant a phobl ifanc gael profiadau newydd a datblygu eu sgiliau y tu allan i'w hamgylchedd arferol.

Maethu rhieni a phlant

Pan fydd rhieni maeth arbenigol yn darparu cartrefi i un neu'r ddau riant ynghyd â'u plentyn. Mae lleoliadau maeth fel hyn yn golygu bod y rhiant maeth yn cefnogi'r teulu ac yn ei helpu i ddatblygu sgiliau magu plant.

Llety â chymorth

Ar gyfer pobl ifainc 16-21 oed sy'n gadael gofal ac yn datblygu sgiliau byw'n annibynnol. Drwy gynnig llety â chymorth, byddwch chi'n darparu llety diogel â chymorth lle y mae modd i'r rheiny sy'n gadael gofal ddefnyddio'r cyfleusterau a datblygu sgiliau fel coginio, gwaith tŷ a chyllidebu. Bydd y person ifanc hefyd yn cael cymorth gan y gwasanaeth 16+. Dydy'r rheiny sy'n darparu llety â chymorth ddim â'r un cyfrifoldebau cyfreithiol â rhieni maeth.

Cysylltu â ni

Mae'n debyg bod gyda chi gwestiynau, fel sawl un arall...

Ffonio ni

Gall ein Carfan siarad â chi dros y ffôn...

01443 425007

Ar agor: dydd Llun i ddydd Gwener: 8am - 8pm

E-bost

Cysylltwch â ni drwy lenwi ein Ffurflen Ymholiad Ar-lein